ارسال تمامی گواهی های تایید داوری بصورت زودتر از موعد

بسمه تعالی

نظر به تصمیم شورای سیاستگذاری،  دبیرخانه کنفرانس تصمیم گرفته است تا پس از تایید داوری و پرداخت هزینه داوری حداکثر تا ۷۲ ساعت گواهی تایید داوری ،  را به ایمیل ارسال کننده مقاله ارسال نماید. بدیهی است نیازی به ارسال درخواست جداگانه جهت دریافت گواهی زودتر از موعد وجود ندارد.

با احترام – دبیرخانه کنفرانس